ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Dit zijn de algemene voorwaarden van Glow Adora B.V.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail- dat een consument of Glow Adora in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
 6. Glow Adora: de rechtspersoon die producten op afstand aan een consument aanbiedt.
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Glow Adora en een consument word gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt word van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en Glow Adora gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Glow Adora 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Glow Adora en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Glow Adora en een consument 
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Glow Adora zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties die niet in de Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de Algemene Voorwaarden. 

ARTIKEL 3 - HET AANBOD

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Glow Adora is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
 3. Het aanbod bevat zodanige informatie, dat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Als Glow Adora gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Glow Adora kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Glow Adora niet. 
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden Glow Adora niet.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Glow Adora onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Glow Adora is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Glow Adora passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Glow Adora daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

ARTIKEL 5 - HERROEPINGSRECHT

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Glow Adora mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).  
 2. de in lid 1  genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 3. Indien de consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Glow Adora heeft teruggezonden, is de koop een feit. 

ARTIKEL 6 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Glow Adora dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Glow Adora is geretourneerd. 
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD.

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

ARTIKEL 8 – UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Glow Adora.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hierboven bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit een (een gemachtigde van) Glow Adora. Dit hoeft niet als Glow Adora heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Glow Adora verstrekte instructies. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat het retourpakket in goede order wordt ontvangen. Als dit niet het geval is, mag Glow Adora de retourzending weigeren.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van het product.
 6. Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website. Zie het kopje retourneren. 
 7. Als de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN GLOW ADORA BIJ HERROEPING

 1. Glow Adora vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door Glow Adora in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.
 2. Glow Adora gebruikt voor het terugbetalen hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

ARTIKEL 10 - DE PRIJS

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Glow Adora niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 11 – CONFORMITEIT EN (EVENTUELE) GARANTIE

 1. Glow Adora staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan Glow Adora schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in goede staat verkerend. 
 3. In geval van een garantietermijn van Glow Adora komt deze overeen met de fabrieksgarantietermijn. Glow Adora is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. Een eventuele garantie geldt niet indien:
  - de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  - de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Glow Adora en/of op de verpakking behandeld zijn;
  - de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING

 1. Glow Adora zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvraag tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Glow Adora kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 
 4. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal Glow Adora het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
 5. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Glow Adora tot het moment van levering aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Glow Adora bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 7. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te even aan Glow Adora. Ook eventuele wijzigingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan Glow Adora. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan is dit het risico van de consument.

ARTIKEL 13 – BETALING

Glow Adora biedt de volgende veilige betaalmogelijkheden aan:

 • iDeal
 • Paypal
 • Creditcard
 • Bancontact
 • KLARNA

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID / OVERMACHT

Glow Adora en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN / KLACHTENREGELING

 1. Glow Adora beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachten procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Glow Adora.
 3. Bij Glow Adora ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Glow Adora binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwacten.

ARTIKEL 16 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgesteld dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. De administratie van Glow Adora geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Glow Adora zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

 1. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen Glow Adora en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Glow Adora B.V.

Adres:

Hollandweg 14
1432 DD AALSMEER

Postadres:

Hollandweg 14
1432 DD AALSMEER

Kvk nr: 89547292

E-mailadress: [email protected] 

BTW nr: NL 8650.17.177.B.01

IBAN: NL78 ABNA 0123 2746 13

Nieuw account registreren

Heb je al een account?
Log dan hier in Of Wachtwoord vergeten